Informatie groep 3/4/5

Een dag in groep 3/ 4/5. ’s Morgens komen de kinderen alleen of met hun ouders/begeleiders het lokaal binnen. De kinderen gaan zitten op hun plaats. Soms is er even tijd om even wat te lezen of voor te lezen. Om half 9 klinkt het luistersignaal! Het teken dat we gaan beginnen( en de ouders/begeleiders vertrekken). We zetten gezamenlijk de planning op het bord m.b.v. dagritmekaarten. Soms is er even tijd voor belangrijk nieuws van de kinderen of de juf. ’s Middags gaat dat hetzelfde. Weekendverhalen mogen op maandag worden verteld.
Instructie en zelfstandig werken. Op de momenten dat een groep instructie krijgt, zijn de andere groepen zelfstandig aan het werk. Een stoplicht geeft aan, wat ze mogen: wel( groen of oranje)of niet( rood) hulp vragen bij de juf en/of klasgenoot. Naast het stoplicht, zijn er meer afspraken, bijvoorbeeld over het gaan naar de wc, het aanslijpen van potloden, het gebruik van de computers, enz., zodat kinderen niet afhankelijk zijn van de juf, maar zelf die zaken kunnen regelen. Natuurlijk wordt het “je houden aan die afspraken” regelmatig geoefend en besproken. Daarbij gebruiken we ter ondersteuning, pictogrammen, om te laten zien wat gewenst gedrag is en wat niet.
Op bepaalde momenten werken alle kinderen tegelijk aan een zelfde opdracht. Denk aan gymnastiek, creatieve vakken, woordenschat, automatiseren van rekenstof, Engels, Kwink en derg. En energizers om even tussendoor te bewegen, doen we meestal ook gezamenlijk.
Het tussendoortje gebruiken we samen en daarna gaan we samen naar buiten voor het speelkwartier. Groep 3 en soms ook groep 4 mogen meer buiten spelen dan groep 5. Ze sluiten dan aan bij de kinderen van groep 1/2. Dat kan ’s morgens, maar ook ’s middags zijn. Omdat het lesprogramma van groep 5 uitgebreider is, blijft die groep binnen. We hebben die tijd echt nodig.
De schooldag wordt afgesloten met het opruimen van de spullen. Vaak ook is er nog even tijd voor een spelletje, liedje of iets dergelijks.
Op vrijdag is juf Alet vrij en dan neemt juf Grietje de klas over. En iedere dag loopt juf Yvonne, onderwijsassistent in opleiding, een aantal uur stage in onze groep.
Iedere dag anders. In het onderwijs is dat echt waar, óók bij ons op de Houtkoperschool. Bovenstaande informatie is dus zeker niet volledig. Kom gerust met vragen als er iets niet duidelijk is! U bent altijd welkom om even binnen te lopen voor of na schooltijd!
Informatie groep 3
Lezen. In groep 3 ga je leren lezen! Dat werd vroeger al gezegd en dat is nog steeds zo. Kinderen weten tegenwoordig al wel veel meer dan vroeger. In groep 1 en 2 zijn ze al volop bezig geweest met letters, klanken, rijmen, enz. En er zijn kinderen die al zelf hebben uitgevonden hoe lezen gaat: tekens omzetten in klanken.
In deze groep wordt er heel veel tijd besteed aan lezen leren. De kinderen leren “hakken en plakken” en leren evt. ter ondersteuning voor iedere letter een gebaar. Rond kerst hebben de kinderen alle letters gehad en moeten ze die ook vlot herkennen en benoemen. En nog belangrijker ze moeten er woorden mee vormen en die woorden lezen. Ze moeten eenvoudige zinnen en simpele verhaaltjes lezen en begrijpen. Er zijn heel veel materialen die daarbij gebruikt worden: van prentenboeken, woord- en letterdozen, een computerprogramma, lees- en werkboekjes tot stempels. Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen, deze methode heeft ook extra materialen voor kinderen, die al kunnen lezen, of die juist wat meer moeite hebben met het leren lezen. Het werken met het digitaal bord maakt het leren lezen extra aantrekkelijk. Bijvoorbeeld het letters flitsen vinden de kinderen vaak echt een sport! Het thuis volgen van de leesvorderingen is een goede stimulans voor de kinderen. Bijvoorbeeld de werkboekjes die de kinderen meenemen naar huis samen bekijken en lezen. Ook voorlezen blijft belangrijk voor het vergroten van het leesplezier en de motivatie.
Schrijven. De kinderen leren vanaf het begin meteen de letters aan voor het aan elkaar schrijven. We werken met de methode Pennenstreken. Aan het eind van het jaar moeten de kinderen de letters in een woord aan elkaar kunnen schrijven.
Rekenen. Getallen en getalrelaties, bewerkingen, meten, tijd, geld meetkunde, verhoudingen en grafieken. Het komt allemaal aan de orde in de methode Pluspunt. De materialen nodigen uit tot rekenactiviteiten. Er is veel aandacht voor het automatiseren.
Heen-en-weerschriftje. Elke week ( t/m kern 6)is het mogelijk* dat uw kind een schriftje meeneemt naar huis met daarin informatie over het leren lezen. Zo is iedereen thuis op de hoogte over de nieuwe lesstof en ontstaan er geen misverstanden over wat wel of niet bekend is voor de kinderen.
*Laat wel even weten of U er prijs opstelt mee te doen met zo’n heen-en-weerschriftje.
Informatie groep 4
Lezen. Heel veel tijd wordt er nog besteed aan het technisch lezen, het zgn. voortgezet technisch lezen. In groep 3 hebben de kinderen al geleerd eenvoudige teksten te lezen en dat wordt direct na de vakantie opgehaald. We werken met de methode Estafette. De kinderen werken dan aan: het verhogen van het tempo van lezen, het op toon voorlezen, maar ook aan het oefenen met moeilijke woorden, o.a. woorden met drie, vier lettergrepen. Daarvoor gebruiken we het oefenboekje: Vloeiend & Vlot. Voor-koor-zelf-lezen is een veelgebruikte werkvorm. Iedere ochtend mogen ze in een boek of tijdschrift lezen voor hun plezier. Begrijpend lezen wordt nu apart aangeboden. Stapsgewijs wordt geleerd hoe je een tekst moet aanpakken, als je die tekst goed wil begrijpen. We werken o.a. met Nieuwsbegrip. Het is belangrijk veel leeskilometers te maken: dus thuis blijven lezen is erg belangrijk! Ook voorlezen, thuis en op school, blijft belangrijk voor het vergroten van het leesplezier en de motivatie.
Schrijven. In groep 4 worden de schrijfhoofdletters aangeboden en ingeoefend, zodat de kinderen deze letters bij geschreven taalopdrachten kunnen toepassen. En er wordt gewerkt aan het versnellen van het schrijftempo. In het begin van het jaar is het aan elkaar schrijven bij de meeste kinderen nog een hele klus. De bewegingen moeten nog geautomatiseerd worden. Dit lukt alleen door veel te oefenen. We werken met Pennenstreken als schrijfmethode. Als alle hoofdletters zijn aangeleerd, krijgen de kinderen een schoolvulpen.
Taal. Er wordt apart aan spelling gewerkt in onze taalmethode Spelling in beeld. De spellingscategorieën worden aangeboden, geoefend en getoetst d.m.v. signaaldictees en controledictees. Voor het oefenen werken de kinderen met de tablet. Daarnaast wordt er met Taal in beeld gewerkt aan taalbeschouwing, schrijven, luisteren, spreken en woordenschat. De kinderen oefenen de woordenschat op hun tablet. Voor de andere onderdelen gebruiken we een taalboek, werkboek en schrift.
Rekenen. Getallen en getalrelaties, bewerkingen, meten, tijd, geld meetkunde, verhoudingen en grafieken. Het komt allemaal aan de orde in de methode Pluspunt. De kinderen werken op de tablet. Er is veel aandacht voor het automatiseren. De inhoud sluit aan bij hetgeen de kinderen in groep 3 aangeboden hebben gekregen. Ze oefenen dezelfde leerinhouden, echter het getallengebied waarin dat gebeurt is groter dan in groep 3.
Informatie groep 5
Lezen. Lezen voor jezelf, voor je plezier, of om iets te weten te komen, doen we iedere ochtend een half uur. Er wordt minder tijd besteed aan het voortgezet technisch lezen dan in groep 4, maar nog altijd 3 keer per week wordt er geoefend met Estafette. Begrijpend lezen wordt steeds belangrijker. Er wordt gewerkt met Nieuwsbegrip. Teksten over actuele onderwerpen. Het blijft belangrijk veel leeskilometers te maken: Thuis dus ook lezen of voorgelezen worden!
Schrijven. Het gaandeweg kleiner en met minder hulplijntjes schrijven en het steeds vlotter schrijven is het belangrijkste wat de kinderen leren en oefenen in groep 5. De schrijf- en oefenboekjes van de methode Pennenstreken gebruiken we hierbij.
Rekenen. Enkele rekenvaardigheden die de kinderen minimaal aan het einde van het jaar moeten beheersen: het getalbegrip tot 1000; tellen tot 1000; inzicht in de structuur van de telrij boven de 1000; optellen en aftrekken tot duizend; getallen en bedragen afronden op nabijgelegen “mooie”getallen; de tafels van 1 tot en met 10; vermenigvuldigen met 10( 10x26); vermenigvuldigen met tientallen(4x70); delen zonder rest. Daar komen nog vaardigheden m.b.t. meten bij. Lengte, geld tijd en grafieken en tabellen. De kinderen werken hierbij op hun tablet. En onze methode is Pluspunt.
Taal. Aan de hand van 8 thema’s wordt er gewerkt aan taalbeschouwing, luisteren, spreken, schrijven en woordenschat met de methode Taal in beeld. De kinderen maken de schriftelijke opdrachten in hun werkboek. Spellen wordt apart aangeboden in Spelling in beeld en geoefend op de tablet. Ook bij woordenschat gebruiken we de tablet om extra te oefenen.
Zaakvakken. Dit jaar wordt apart gewerkt aan aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. De kinderen doen dat samen met groep 6. Onze methodes heten: Meander, Brandaan en Naut. De kinderen krijgen in de tweede week de tekst of een overzicht van de begrippenlijst van het thema mee, zodat ze het thuis nog eens kunnen overlezen. En er met hun ouder(s) over kunnen praten. Zo zijn ze goed voorbereid op de toets aan het einde van het thema.
Muziek. Dit jaar mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 meedoen met de projecten Windvlaag en de Blazersbende. Dit zijn 2 projecten die de kinderen laten kennismaken met muziekinstrumenten en het bespelen van die instrumenten. Ter afsluiting geven de kinderen een concert, waarbij iedereen welkom is!