De medezeggenschapsraad (MR) heeft - naast het bestuur - de taak te waken over de goede gang van zaken op school. De leden van de MR kunnen alle zaken betreffende de school ter sprake brengen. Voor diverse veranderingen wordt de MR om advies of om instemming gevraagd.

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad, bestaande uit twee geledingen: ouders en (onderwijzend) personeel. De medezeggenschapsraad op de Houtkoperschool is samengesteld uit twee ouders en twee leerkrachten.

Gemiddeld acht keer per jaar wordt er vergaderd over lopende zaken. De notulen van de MR zijn opvraagbaar bij de leden van de MR.
De medezeggenschapsraad ontvangt tijdens de vergaderingen informatie van de directie en/of het bestuur. De directie en/of bestuursleden hebben geen zitting in de MR. De MR werkt volgens de "Wet Medezeggenschap op scholen 2007 (WMS)". Hierin staat ook omschreven over welke zaken de MR advies of instemming moet geven.

Het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement moeten nog opnieuw worden vastgesteld. De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen en hebben minstens drie jaar zitting. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

 mr@houtkoperschool.nl