Jaarplan 2015 – 2016
Houtkoperschool
Ochten
 
Inhoud
 Voorwoord
1. Personele zaken
2. Onze beleidsvoornemens
3. Scholing
4. Cultuureducatie
5. Overige zaken

 

Voorwoord

 

Dit Jaarplan maakt onderdeel uit van de kwaliteitscyclus Schoolplan – Schoolgids – Jaarplan – Schooljaarverslag.
In dit plan beschrijven we de personele zaken, onze beleidsvoornemens, de te volgen scholing van de leerkrachten, het cultuuraanbod en overige zaken die komend jaar op de Houtkoperschool gaan spelen.
Natuurlijk zal de dagelijkse onderwijspraktijk, de omgang tussen kinderen, leerkrachten, overige medewerkers, ouders en directie steeds centraal staan op de Houtkoperschool. Want uiteindelijk doen we het om de kinderen een heerlijke, leerzame en creatieve schooltijd te bezorgen. Een tijd waarin veel geleerd wordt, een tijd waarin we de kinderen uitdagen om altijd net iets meer te doen, gekoppeld aan nieuwe ervaringen en creatieve uitingen.
 

Frans Pronk

 

1. Personele zaken
We zullen dit schooljaar met weer met drie combinatiegroepen gaan werken, t.w. groep 1-2 (juf Patricia de Wilde en juf Caroline Strating), groep 3-4-5 (juf Alet de Grip en juf Henny Veldkampop woensdag)) en groep 6-7-8 (meester Martin Bes).
Leerlingen met een intensief BePO-arrangement zullen begeleid worden door een medewerker die bekostigd wordt vanuit het samenwerkingsverband BePO
Daarnaast staat de komst van Jan Luijten als Intern Begeleider. Hij zal tevens de belangen van Stichting Onderwijsgroep Spoenk behartigen binnen het samenwerkingsverband BePO (Betuws Passend Onderwijs).
Patricia de Wilde zal als directieondersteuner ook zo veel mogelijk  ICT-taken op zich nemen.
Alet de Grip is onze ICC’er (Interne Cultuur Coördinator).
Ook komend jaar zal onze school verschillende stagiaires begeleiden van de opleidingsschool en/of het ROC.

 

2. Onze beleidsvoornemens
Ter verdere verbetering van ons onderwijs hebben we de onderstaande beleidsvoornemens geformuleerd:
Dit schooljaar zal m.n. in het teken staan van:
⦁ Verbeteren van het woordenschatonderwijs.
De intern begeleider onderzoekt of er een gemeenschappelijke scholing gevolgd kan worden met de Houtkoperschool en de Prins Willem-Alexanderschool. Hij heeft hierin het voortouw.
⦁ Actualiseren van het Schoolondersteuningsprofiel
⦁ Opstellen van een Sociaal veiligheidsplan
⦁ Bezinning op een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling
⦁ Bestaande kwaliteitskaarten evalueren
⦁ Uitbreiden van de PR-activiteiten
⦁ Opstellen van een traktatie- en/of voedingsbeleid.
⦁ Aanmelding en scholing om B-Fitschool te worden
⦁ Aanmelding voor en invoering van de praktische verkeerslessen Verkeerskunsten

 

3. Scholing
Als team gaan wij ons ook komende jaar bezig houdenmet het verbeteren van het woordenschatonderwijs. De Intern begeleider doet onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere scholen en eenn gezamenlijke scholing.
Alet de Grip (B-Fitcoach) zal de diverse B-Fitactiviteiten coördineren
Alle teamleden zullen de herhalingsbijeenkomsten van de BHV volgen (voorjaar 2016)
Alle leerkrachten bezoeken de gezamenlijke Spoenk-Fluvium Studiedag op 17 mei 2016.
Alle leerkrachten volgen een of twee studiedagen in het kader van Reizen in de Tijd.
Daarnaast zullen gedurende het schooljaar diverse relevante informatie-, scholings- en studie(mid)dagen worden bijgewoond.

 

4. Cultuureducatie
Dit schooljaar zal stichtingsbreed gewerkt gaan worden met het project Reizen in de Tijd (RidT).
In deze digitale leerlijn  is erfgoedonderwijs de drager. Door de schooljaren heen maken de leerlingen een reis door de tijd. Dit doen ze door lessen die worden aangeboden via www.reizenindetijd.nl. Op deze website is al het materiaal te vinden dat de leerlingen nodig hebben om deze reis te maken: het is de virtuele gereedschapskist voor leerlingen en leerkrachten. Er zijn opdrachten, verhalen, achtergrondinformatie, presentaties, handleidingen en games te vinden.
In elk leerjaar werken de leerlingen aan één of twee lessenseries die rondom een bepaald thema handelen. Deze lessen kunnen zowel op school als op locatie plaatsvinden. Resultaten worden bewaard in een persoonlijk digitaal portfolio.
In de periode rond de Kinderboekenweek ontmoet iedere groep een kinderboekenschrijver of illustrator. De schrijver vertelt over zijn werk, leest voor of laat zien hoe een boek tot stand komt. Ook gaan de schrijvers verrassend aan de slag met een leuke activiteit.
In het kader van B-Fit bezoeken we met alle groepen de toneelvoorstelling Echt Vet!
In ons creacircuit hebben we naast handvaardigheid en tekenen ook muziek en dramatische vorming opgenomen.
Afhankelijk van de uit te voeren projecten zullen bezoeken worden gebracht aan musea in de omgeving.

 

5. Overige zaken
Uit leerkrachten en Ouderraad is een commissie gevormd die zich zal bezighouden met de herinrichting van ons schoolplein.
De Lees-media-coach van Bibliotheek Rivierenland zal regelmatig op school aanwezig zijn. Zij leest voor aan de kleuters, behandelt boeken in de midden- en bovenbouw en verzorgt lessen mediawijsheid in groep 7-8
In september start weer de opleiding  tot ‘bibliothecaris’ voor leerlingen van groep 7. Zij leiden het uitlenen en inleveren van boeken uit onze schoolbibliotheek in goede banen.
Bij voldoende begeleiding zullen we ook dit jaar weer meedoen met de diverse sport-toernooien in de directe omgeving.
De Houtkoperschool heeft zich weer aangemeld voor het EU-Schoolfruitprogramma.
Samen met de andere scholen die onder BRIN-nummer 18DS vallen (De Bellefleur, Prins Willem-Alexanderschool, en Isandraschool) zal de Medezeggenschapsraad zich buigen over een nieuwe MR-structuur.
Mad Science zal bij voldoende aanmeldingen 8 weken lang een naschoolse activiteit verzorgen voor die leerlingen die zich daarvoor hebben aangemeld.
Regelmatig krijgt het onderwijs verzoeken om mee te werken aan bepaalde projecten. Wij zullen deze aanbiedingen kritisch bekijken op de meerwaarde voor en inpasbaarheid in ons onderwijs.