Onze missie
"Aandacht voor iedereen".
Wij werken met aandacht.
Aandacht voor de inhoud van en de manier waarop we onderwijzen
Aandacht voor het kind
Aandacht voor de ouders
Aandacht voor elkaar
Niet omdat we het moeten, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we zonder aandacht de kinderen geen recht doen.
Met aandacht voor individuele verschillen, hanteren wij algemene normen en waarden die voor iedereen gelden. De kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen.
Wij willen de kinderen naast regels en afspraken, zelfstandigheid bijbrengen en zelfvertrouwen geven. Wij stimuleren de kinderen voor hun eigen standpunt uit te komen en verwachten dat zij daarbij rekening houden met gevoelens en wensen van anderen.
We spreken kinderen aan op hun verantwoordelijkheid. Een kritische houding wordt gewaardeerd, een ongemanierde niet.
Kortom: wij proberen elke leerling, in een "open" sfeer, die basis mee te geven die het nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen tot een volwaardig lid van onze maatschappij.
Spelend groeien, prachtige vriendschappen en presteren wat je kunt!
Wij dragen zorg voor de ontwikkeling van onze kinderen door te leren met oog voor elkaar en de wereld om je heen, vanuit een hartelijke ontmoeting.
Leren door aandacht te hebben, voor elkaar, voor inhoud, voor groei.
De J.A. Houtkoperschool heeft hart voor onderwijs.
Wat willen wij:
Zorgen voor een prettig leefklimaat op school: kinderen moeten zich veilig voelen en weten waar ze aan toe zijn
Aandacht geven aan normen en waarden
Kinderen leren respect te hebben voor een ander
Kinderen leren regels en afspraken te maken en te hanteren
Gewenst gedrag benadrukken
We willen ook:
Dat de kinderen:
graag naar school gaan
voldoende leren
zich sociaal weten te gedragen
zich breed ontwikkelen
zich goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs
zelfstandigheid, communicatie en zelfvertrouwen ontwikkelen
meedenken over schoolregels en groepsafspraken
Dat de ouders:
zich betrokken weten bij het schoolgebeuren
goed geïnformeerd zijn
actief participeren
open communiceren
Dat de leerkrachten
met enthousiasme in een goede sfeer kunnen werken
hun deskundigheid kunnen blijven ontwikkelen
hun deskundigheid delen met collega’s
goed kunnen samenwerken
waarden en normen voorleven en uitdragen
zorgvuldig communiceren
de leerlingen positief benaderen.